Rrjeti Shtetëror i Pozicionimit Global

Aktiv dhe Pasiv

Rrjeti Shtetëror i Pozicionimit Global, i mbështetur në sistemet GNSS, është një rrjet esencial për të mundësuar kontrollin gjeodezik në Shqipëri. Ky rrjet përfaqëson infrastrukturën mbështetëse gjeodezike, e ndërtuar në dy komponentë:

 • Rrjeti Shtetëror Aktiv i Pozicionimit Global (ALBCORS);
 • Rrjeti Shtetëror Pasiv i Pozicionimit Global;
  1. Rrjeti Shtetëror Aktiv i Pozicionimit Global

  Rrjeti Shtetëror Aktiv i Pozicionimit Global në territorin e Republikës së Shqipërisë përfaqësohet nga rrjeti ALBCORS, i cili është realizuar në Sistemin Referencë Tokësor të Europës ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) dhe në të njëjtën kohë shërben për mirëmbajtjen e kësaj reference në territorin e vendit tonë.

  Në përbërje të këtij rrjeti janë 21 stacione CORS të ndërtuara me blloqe betoni, 6 stacione CORS (roof type), të integruara nga sistemi i vjetër ALBPOS, dhe një qendër kontrolli e vendosur në ambientet e ASIG.

                          

  Rrjeti Shtetëror Aktiv i Pozicionimit Global, ALBCORS, në varësi dhe të metodës së matjeve dhe kushteve ideale të rilevimeve GNSS në terren garanton për përdoruesit e tij saktësinë e mëposhtme:

  1. Për metodën RTK ± 2 – 3 cm;  

  Shërbimi për metodën RTK merret nëpërmjet link-ut : http://albcors.asig.gov.al:2101 

  Kontaktoni ASIG në emailin info.albcors@asig.gov.al për marrjen e informacionit.                                                         

      

                                                            

   Programi i qendrës së monitorimit të ALBCORS përbëhet nga katër module:

  • Moduli për operimin, kontrollin, administrimin dhe monitorimin e stacioneve CORS referencë të rrjetit dhe menaxhimin e përdoruesve.
  • Moduli për kompensimin dhe llogaritjen e të dhënave  (korrekturave) në kohë reale.
  • Moduli për post-procesim GNSS.
  • Moduli për faqen WEB.

  Programi mundëson gjithashtu:

  • Regjistrimin  e përdoruesve.
  • Shkarkimin e të dhënave të stacioneve me intervale të ndryshme (nga 1-30 sekonda) në formatin RINEX (versioni 2 dhe 3).
  • Realizimin e zgjidhjeve RTK në rrjet dhe shpërndarjen e korrekturave në kohë reale tek përdoruesit.
  • Paraqitjen grafike të:
   • Rezultateve në mënyre vizuale (në monitor)
   • Pozicionimit të përdoruesve
   • Mbulesës satelitore për çdo stacion
   • Korrekturat (ephemeris data, ionospher, multipath etj)
  •  
  Rrjeti Shtetëror Pasiv i Pozicionimit Global

  Rrjeti Shtetëror Pasiv i Pozicionimit Global përbëhet nga dy rende:

  1. Rrjeti Pasiv i Pozicionimit Global, i Rendit të Parë

  Rrjeti Shtetëror Pasiv i Pozicionimit Global, i Rendit të Parë përbëhet nga pika të vendosura në mënyrë të tillë që së bashku me pikat e Rrjetit Shtetëror Aktiv të Pozicionimit Global të sigurojnë një shpërndarje pothuajse uniforme në territorin e Shqipërisë. Këto pika do të jenë pika të përbashkëta për të gjitha Rrjetet e Rendit të Parë të rrjeteve që ka në përbërjen e saj Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH).

  1. Rrjeti Shtetëror Pasiv i Pozicionimit Global, i Rendit të Dytë

  Rrjeti Shtetëror Pasiv i Pozicionimit Global, i Rendit të Dytë shërben për dendësimin e Rrjetit Shtetëror Pasiv të Rendit të Parë. Pjesë e këtij rrjeti do të jenë të gjitha pikat e rrjeteve lokale gjeodezike bazë që do të ndërtohen në qendrat e banuara më të rëndësishme.