Rrjeti Shtetëror Gravimetrik

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik ka si qëllim kryesor të mundësojë një bazë cilësore të dhënash gravimetrike të nevojshme për përcaktimin e Gjeoidit Gravimetrik të saktësisë së lartë për territorin e Shqipërisë i cili do të shërbejë për ndërtimin e një sistemi të ri lartësish fizike në përputhje me standardet evropiane.

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik është pjesë e KRGJSH-së dhe ka në përbërjen e tij :

    1. Rrjetin Shtetëror Gravimetrik të Rendit Zero;
    2. Rrjetin Shtetëror Gravimetrik të Rendit të Parë;
    3. Rrjetin Shtetëror Gravimetrik të Rendit të Dytë;
    4. Rrjetin Shtetëror Gravimetrik të Rendit të Tretë;

Pikat gravimetrike absolute të rendit zero (Shkodër, Tiranë, Sarandë) dhe 42 pikat e rrjetit gravimetrik relativ të rendit të parë përbëjnë Datumin Gravimetrik Shqiptar.

Njësia matëse për nxitimin gravitacional të forcës së rëndesës është ms-2 (metër për sekondë në katror).

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit Zero

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit Zero përbëhet nga tre stacione në të cilat është matur vlera absolute e nxitimit gravitacional të forcës së rëndesës duke përdorur gravimetra absolute të saktësisë së lartë. Stacionet absolute në territorin e vendit janë ato të Shkodrës, Tiranës dhe Sarandës.

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit Zero shërben si bazë për të mbështetur rrjetet gravimetrike të rendeve më të ulëta dhe mundëson ruajtjen e Datumit Gravimetrik Shqiptar duke kryer matje njëherë në çdo 10 vjet në këto pika.

Pikat absolute gravimetrike janë stabilizuar në blloqe masive betoni të ndërtuara mbi struktura të qëndrueshme gjeologjike në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare.

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit të Parë

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit të Parë është pjesë e Datumit Gravimetrik Shqiptar dhe shërben për dendësimin e Rrjetit Shtetëror Gravimetrik të Rendit Zero.

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit të Parë përbëhet nga 42 pika të shpërndara uniformisht në territorin e vendit në distancë 35-50 km të cilat janë stabilizuar në blloqe betoni të ndërtuara mbi struktura të qëndrueshme gjeologjike në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare.

Pikave të Rrjetit Shtetëror Gravimetrik të Rendit të Parë ju përcaktohet vlera e nxitimit gravitacional të forcës së rëndesës çdo 20 vjet duke përdorur njëkohësisht minimumi dy gravimetra relativë të kalibruar që sigurojnë precizion të lartë në matje me metoda gravimetrike relative.

Devijimi standard në përcaktimin e nxitimit absolut të forcës së rëndesës në pikat e Rrjetit Shtetëror Gravimetrik të Rendit të Parë nuk duhet të kalojë vlerën 10 x 10-8 ms-2 .

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit të Dytë

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit të Dytë shërben për dendësimin e mëtejshëm të Rrjetit Shtetëror Gravimetrik të Rendit të Parë dhe përbëhet nga 38 pika të shpërndara në territorin e vendit të stabilizuara në blloqe betoni.

Pikave të Rrjetit Gravimetrik të Rendit të Dytë i ’u përcaktohet vlera e nxitimit gravitacional të forcës së rëndesës me gravimetra relativë të kalibruar që sigurojnë precizion të lartë në matjet me metoda gravimetrike relative.

Devijimi standard në përcaktimin e nxitimit absolut të forcës së rëndesës në pikat e Rrjetit Gravimetrik të Rendit të Dytë nuk duhet të kalojë vlerën 20 x 10-8 ms-2 .

Rrjeti Shtetëror Gravimetrik i Rendit të Tretë

Rrjeti Gravimetrik i Rendit të Tretë është dendësimi final i Rrjetit Shtetëror Gravimetrik. Realizimi i këtij rrjeti nga ASIG synohet të kryhet sipas teknikave bashkëkohore si “Airbone Gravimetry” dhe metodave klasike tokësore për mbledhjen e të dhënave gravimetrike të nevojshme për llogaritjen e gjeoidit të Republikës së Shqipërisë ALB Geoid 20XX.