Rrjeti Shtetëror Magnetometrik

Rrjeti Shtetëror i Stacioneve Magnetometrike është rrjeti i përbërë nga 11 Stacione të përsëritshme në të cilat përcaktohen vlerat e komponentëve të fushës magnetike.

Të dhënat kryesorë të komponentëve të fushës magnetike janë:

  • Deklinacioni (D)
  • Inklinacioni (I)
  • Fusha Totale (F)
  • Komponenti vertikal (Z)
  • Komponenti horizontal (H)

Të dhënat e fushës magnetike, të siguruara nga matjet periodike në stacionet e rrjetit magnetometrik, zënë një pjesë të rëndësishme në krijimin dhe konsolidimin e informacionit gjeohapësinor në përgjithësi dhe magnetike në veçanti, duke ju përgjigjur kështu standardeve ndërkombëtare për gjeoinformacionin hapësinor në kuadër të atyre që kryhen sot për Tokën.

Nr.

 

LONGITUDE

LATITUDE

H (m)

I

D

F

ΔH(*)

ΔZ(*)

301

TIRANE

19° 49′ 44″ E

41° 18′ 55″ N

129.919

58°4’34”

4°50’22”

46810.0

24747.3

39731.7

302

SHKODËR

19° 29′ 16″ E

42° 03′ 03″ N

86.687

58°56’52”

5°12’28”

47037.4

24257.2

40298.1

303

KUKËS

20° 24′ 46″ E

42° 04′ 28″ N

347.861

58°55’20”

3°54’26”

47112.6

24313.7

40351.7

304

PESHKOPI

20° 26′ 02″ E

41° 40′ 35″ N

692.19

58°32’16”

4°14’47”

46933.4

24490.3

40035.6

305

ELBASAN

20° 00′ 43″ E

41° 06′ 08″ N

349.370

57°55’1”

4°7’52”

46744.8

24823.4

39607.0

306

KORCË

20° 47′ 34″ E

40° 37′ 11″ N

939.11

57°25’24”

4°15’46”

46618.7

25095.8

39285.3

307

POGRADEC

20° 36′ 46″ E

41° 03′ 48″ N

975.49

57°57’1”

3°56’44”

46727.7

24791.3

39607.0

308

VLORË

19° 28′ 48″ E

40° 24′ 00″ N

67.133

56°58’48”

4°4’23”

46481.7

25326.0

38974.5

309

SARANDË

20° 01′ 15″ E

39° 52′ 30″ N

80.339

56°33’8”

4°46’18”

46402.3

25573.4

38717.8

310

RUBIK

19° 46′ 55″ E

41° 45′ 55″ N

103.492

58°32’19”

5°39’14”

47164.3

24610.4

40232.2

311

BERAT

19° 56′ 45″ E

40° 42′ 51″ N

195.88

57°27’53”

4°16’38”

46636.4

25078.2

39326.7

Tabela e vlerave të matura të fushës magnetike në stacionet e rrjetit magnetometrik për epokën 2017.5